Chọn 1 bài để làm
Nhập môn + If...Then
For...to...do
   
While ...do
Mảng+Chuỗi
   
File_Record
Chương trình con